Jie Sheng Design Sdn. Bhd.
捷胜设计有限公司
Jia Zhen Sdn. Bhd.
嘉成有限公司
Jowah Trading Company Sdn. Bhd.
柔华贸易有限公司
Jaya Furniture & Renovation
嘉业傢俬室内装修
Vorsitz (M) Sdn Bhd
Formely As :JB Chair Industry Sdn Bhd
Juta Design Furniture Sdn Bhd
易和傢俬设计装横工程私人有限公司